Team - Bandra Heros

Captain - Harshad Koli

  • Balting :

    Right Hand Bat

  • Bowling:

    Right Arm Spin

Omkar Gurav

Amit dani

Ankur Singh

Hyder Malik

Javed Khan

Karan Joshi

Karan Vashodia

Manager Gupta

Manish Rao

Nitin Surve

Raunak Sharma

Rohan Bhosale

Sachin Upadhyay

Shashank Singh

Vishal Chitrakar

Yashashvi Jaiswal

Diyyansh Saxena

Prince Sati

Rahim Shaikh

Ram Pandey

Sandeep Pai

Puneet Tripathi

Ajoy Singh

Ishan Nayyar